van 仔最大可載幾重的貨品? 只係搬一件sofa, 應該要兩個人先搬到, 但我會都會搬, 想搵多個人搬及車埋過黎, 可以係邊度搵?
May 25

我想問下d搬琴公司肯唔肯行7層樓梯

因為我間屋冇lift, 又住7樓,

如果喺tom lee買左部pearl river佢地搬唔搬

如果用數碼鋼琴得唔得

數碼鋼琴用鋼琴有咩分別呀?

用數碼鋼琴practise踩pedal會唔會好廢

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

肯, 如果你肯加錢

因為搬琴公司一定會問你家有冇lift

冇就逐層樓梯計錢, 約$100一層

數碼琴唔得, 因為d聲係電腦整出黎, 同本身鋼琴的發聲原理唔同

touching 同pedal 都跟直身琴都有分別

你長學, 都要面對比賽考試用的三角琴, 直身琴同三角琴都有分別

更何況用數碼琴呢?
參考資料:
www.van100.com

Leave a Reply